unix

Setup Unix Shell on Windows

I used Cygwin, zsh, oh-my-zsh to have better Shell in Windows.

Arch Linux - Nếu một ngày không có Windows

Cái giả thuyết Windows ngày nào đó sẽ biến mất thật xa vời, nhưng ít ra, tôi đã không dùng nó từ 2 năm nay, công việc cũng như cá nhân.