java

Setup Unix Shell on Windows

I used Cygwin, zsh, oh-my-zsh to have better Shell in Windows.

Học lập trình

Suy nghĩ xem bạn muốn làm gì? Bạn phải luôn đặt câu hỏi cho mình học để làm gì?