python

Học lập trình

Suy nghĩ xem bạn muốn làm gì? Bạn phải luôn đặt câu hỏi cho mình học để làm gì?