feeling

World Election Day

A note for next 4 years

Kinh Thánh

Hồi trước, mình có coi một phim Mỹ rất hay mà mình thấy hợp với hoàn cảnh Việt Nam bây giờ. Phim Book of Eli.

Điều vô giá

Kinh thánh có chép như vầy: "Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời."