Điều vô giá

Kinh thánh có chép như vầy: "Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời."

Tôi đang sống, đang cố gắng, đang hy sinh, đang khao khát..Đó là lẽ tất nhiên, nhưng mục tiêu của tôi thật sự đáng giá, tôi sẽ hạnh phúc khi đạt được nó? Điều tôi làm thật sự có ý nghĩa? Tôi có làm những người tôi yêu thương được hạnh phúc?

Thật sự có nhiều ảo tưởng cần xóa bỏ!