mechanical-keyboard

Mint: bàn phím cơ với chỉ 47 phím

Cách mình dùng bàn phím với layout ortholinear 40%.