eclipse

Tạo Dynamic Web Project (Eclipse 3.5) từ source-code có sẵn.

Vì vài lý do tui sao lưu source-code và xóa meta-data của Eclipse Project, hậu quả hôm nay import lại project phát hiện không thể convert từ Java Project sang Dynamic Web Project.