cache

Speeding up Firefox

Dành cho các bạn đang xài linux, có chút bất tiện nếu sử dùng chức năng save tab.