Tạo Dynamic Web Project (Eclipse 3.5) từ source-code có sẵn.

Vì vài lý do tui sao lưu source-code và xóa meta-data của Eclipse Project, hậu quả hôm nay import lại project phát hiện không thể convert từ Java Project sang Dynamic Web Project.

Chuyện cũng không lớn lắm

  • Trước hết bạn tạo project mới trùng với tên project muốn import (ví dụ: Example).
  • Mở trình quản lý tập tin bạn thường dùng, chuyển tới thư mục chứa project mới tạo. Copy thư mục .settings, tập tin .classpath và .project vào thư mục chứa project của bạn.
  • Xóa project bạn vừa tạo.
  • Vào Eclipse chọn File > Import.. > Existing Projects into Workspace, chọn Next.
  • Tại mục Select root directory, chọn thư mục chứa project của bạn.
  • Project của bạn sẽ hiện ra tại mục Projects, check vào nó và chọn Finish.